Genom vår lotion Charity Pot ger Lush finansiellt stöd till små gräsrotsorganisationer och ideella kampanjgrupper, som även med små medel ofta kan göra en stor och viktig skillnad.

Lush vill ta hand om dem som får det som får saker att hända. Charity Pot är en vårdande och mjukgörande kroppslotion där 100% av priset (minus moms) för varje såld burk doneras till välgörande organisationer världen över.

Grupperna vi ger stöd till arbetar med frågor inom fälten:

  • Miljö
  • Djurrätt
  • Mänskliga rättigheter

Är du intresserad av att söka bidrag från Charity Pot?

Majoriteten av de organisationer som stöttas av Charity Pot är små gräsrotsgrupper som drivs helt eller främst av volontärer och verkar för att skapa en hållbar förändring. Dessa grupper har oftast svårt att få finansiering samtidigt som de är effektiva att skapa stor förändring med små medel. På Lush styr värderingar våra beslut. Från de produkter som uppfinns till de organisationer som får bidrag. Lush ger på grund av detta aldrig support till grupper som går emot företagets grunder. De som får bidrag från Charity Pot måste därför uppfylla följande krav:

  • Får inte vara involverade i en verksamhet som bedriver djurförsök eller som på något sätt skadar djur (inklusive jordbruk och forskning). Om bidraget väntas gå till måltider ska dessa vara vegetariska eller veganska.
  • Måste göra sitt yttersta för att ta ansvar för miljön.
  • Respekterar mänskliga rättigheter och inte vara rasistisk eller diskriminera andra.
  • Ska vara religiöst och partipolitiskt obundna.
  • Får endast delta i icke-våldsamma direktaktioner (om gruppen är aktiv inom direktaktion-kampanjer)

Vem kan ansöka?

Stöd från Charity Pot går främst till mindre grupper (ej privatpersoner) som genom projekt identifierar roten till ett problem, skapar långsiktig förändring och kämpar för en mer rättvis värld. Vi har valt att rikta oss mot grupper som lyfter frågor som utmanar status quo och kanske därför har svårt att få stöd från andra håll. Alla grupper som beviljas stöd från Charity Pot har en årsomsättning under 2,5 miljoner kronor (och de flesta är mycket mindre än det). Detta är en medveten prioritering från vår sida då grupper med högre årsomsättning generellt sett redan har lättare att få stöd från andra håll.

Vi tror att vårt stöd kan göra störst skillnad hos grupper som försöker utmana normativa uppfattningar, som tar sig an frågor som andra inte arbetar med och som försöker skapa förändring genom kampanjer.”

Charity Pot har finansierat allt från film- och teaterproduktion, föreläsningar, evenemang, parader till konstprojekt. I dagsläget prioriterar vi projekt som påvisar en större samhällspåverkan och som identifierar roten av ett problem. Det är därför av större sannolikhet att Charity Pot går till projekt att stoppa plastanvändning än projekt att plocka upp befintlig plast i naturen. Detta gäller också en prioritering av projekt som utmanar negativa normer och påvisar samhällsförändring, officiella kampanjer med syftet att nå ut till så många som möjligt. Trots att vi inser att det finns absoluta behov globalt prioriteras nationella kampanjer för Charity Pot. För internationella projekt rekommenderas Charity Pot UK och för internationella miljöprojekt finns även Lush Spring Prize.

Att bevara och respektera natur, djur och människor är Lush kärnfrågor därför finansierar inte Charity Pot projekt som har anknytning till djuruppfödning, infångandet av vilda djur och projekt där djur används, som till exempel hästridning i terapisyfte. Bidraget finansierar inte flygresor, marknadsbaserade lösningar på klimatförändring som finansiell handel av koldioxid eller klimatkompensation. Vid användning av tryckt material som information- och reklamblad ska återvunna resurser användas. Charity Pot går inte till akademiska studier, skolresor, ekoturism, utbetalning av lön eller arvoden eftersom donationen är inriktad på att stödja volontärsdrivna grupper. Bidraget går endast till icke-våldsamma direktaktioner, inklusive protester, demonstrationer och icke-våldsam kommunikation. Charity Pot går inte till projekt som kränker, diskriminerar, utgör någon form av förtryck eller bryter mot svensk lagstiftning.

För att kunna få bidraget behöver er organisation vara registrerad och erhålla ett giltigt bankkonto där donationen kan betalas ut. Charity Pot prioriterar de som bäst matchar Lush värderingar.

Vad behöver vi från er ansökan?

Organisation- och projektuppgifter

Grundläggande information om er verksamhet som namn, adress, omsättning samt antalet volontärer och anställda. Dela gärna er historia, målsättning och information om tidigare genomförda kampanjer. Vi behöver också veta om det aktuella projekt ni söker bidrag för. Vi ser gärna att ni uppger en detaljerad projektplan innehållande tidplan och plats, syfte, tillvägagångssätt samt till vad och hur mycket finansiering som ni ansöker om.

Budget

Vi behöver en detaljerad budget (angivet i sek) för projektet. Budgeten bör vara tydligt uppdelad i poster för att vi ska kunna identifiera vad bidraget kommer gå till. Undvik generaliserade kostnader, till exempel “administrationskostnader” eller “kampanjkostnader”. Dessa bör delas upp i till exempel 3000 sek för utskrift av 5000 broschyrer, 500 sek i porto av juridiska dokument. Om ni planerar att köpa en tillgång (till exempel en värmare, ett tält, en cykel) ange då hur många och vad som kommer att hända med tillgångarna efter projektet avslutats. Om ni avser att bidraget ska täcka resekostnader, ange vilket färdmedel det avsätter och för hur många.

Bankuppgifter

Charity Pot bidrag kan inte betalas ut till privatpersoners bankkonton utan endast till organisationskonton. I ansökningsblanketten vi bistår med, kan ni ange organisationens bankuppgifter för utbetalningen av bidraget. Om ni har svårigheter att införskaffa ett bankkonto för utbetalningen går det att samarbeta med en partnerorganisation. I dessa fall kan partnerorganisationen ta emot bidraget på era vägnar. Skriv till [email protected] för att diskutera alternativ.

Referenser

Vid ansökan behöver ni behöva lämna kontaktuppgifter till två oberoende referenser. Referenserna ska inte vara del av er organisation utan från ett utomstående perspektiv kunna bidra med information. Det kan till exempel vara en samarbetspartner från ett tidigare projekt. När ni har valt referenser är det viktigt att ni meddelar att de kommer bli kontaktade av oss på Charity Pot. Vi kontaktar alltid först och främst via mejl.

Hur går ansökan till?

Delar ni Lush värderingar och tycker att ert projekt passar Charity Pot skickar ni in en kort motivation och beskrivning om ert projekt till [email protected]. Därefter kontaktar vi er med information och ansökningsblankett för Charity Pot bidrag. Efter att vi fått tillbaka en ifylld ansökningsblankett kontrolleras den för eventuell saknad information eller ytterligare detaljer. Om vi saknar någon information, kommer vi i första hand kontakta er via mejl. Ni kan när som helst under processen bli kontaktad om ytterligare detaljer eller förtydliganden. Därefter kontaktas referenser. Efter vi har mottagit svar från samtliga referenser lämnas er ansökan och en motivation från oss vidare till Lush oberoende referensgrupp (som består av aktivister och experter) för det slutgiltiga beslutet om bidraget ska delas ut eller ej. Om ansökan godkänns av den oberoende referensgruppen kommer vi skicka ut en bekräftelse om godkänt belopp för donation via mejl. Betalning sker därefter vanligtvis inom 7–10 dagar.

Om ansökan inte godkänns kommer ni att informeras genom ett e-postmeddelande. Med tanke på det ökande antalet ansökningar till Charity Pot har vi i dagsläget ingen möjlighet att ge feedback på avslagna ansökningar. Ett avslag hindrar dig dock inte från att ansöka igen.

Vi bedömer ansökningar löpande och beslut fattas vanligtvis inom 8–12 veckor. Men ibland kan ett finansieringsbeslut ta längre tid.

Vad krävs om vi får Charity Pot bidrag?

När ni mottagit Charity Pot bidrag kommer ni behöva lämna feedback om projektets framgång, antingen direkt efter det genomförda projektet men inom ett år efter det att ni mottagit medlen. Vi kommer skicka ut ett formulär för att underlätta denna process. Ni bör vara beredda på att tillhandahålla länkar till eventuella stödjande dokument som nyhetsartiklar, lokalpress, foton eller kvitton.

Vi förväntar oss inte någonting annat i gengäld. Men om ni exempelvis känner att det skulle vara fördelaktigt att använda vår logga på er hemsida eller använda våra kanaler till marknadsföring, skicka ett mejl till [email protected].

Tips för en lyckad ansökan

·      Vi prioriterar kampanjer framför finansiering av kärnverksamhet.

·      Charity Pot ska gå till projekt, inte till individuella bidrag eller arvoden.

·      Vi gillar fokuserade och väldefinierade projekt.

·      En detaljerad budget är nödvändig.

·      Vi prioriterar grupper bestående av volontärer och aktivister framför grupper med betald personal.

·      Beskriv projektets aktiviteter i detalj.

·      För att få en godkänd ansökan utbetalad behövs ett organisationsnummer och ett bankkonto som inte är privat.

Vanliga frågor

När är ansökningsperioden?

Ansökningar om Charity Pot-bidrag accepteras när som helst och det finns ingen begränsad tid eller period under året som bidrag delas ut.

Hur mycket kan jag ansöka om?

Våra stöd varierar mellan några tusen kronor upp till ca 80 000 kronor per organisation/projekt.

Kan jag ansöka om fler än ett Charity Pot bidrag?

Ja. Samma organisation kan ansöka och få bidrag fler än en gång. Varje organisation kan dock endast få bidraget en gång per år (12 månader från det att bidraget delas ut). Samt att ni som organisation slutfört och skickat in feedback från tidigare projekt. (se: Vad krävs om jag lyckas?)

Kan jag ansöka om bidrag till flera olika utgifter?

Ja. Eftersom ni endast kan finansieras en gång per år, måste ni kategorisera allt ni vill få bidrag till inom samma ansökningsformulär och se till att var och en har en detaljerad budget. Samt att den totala summan inte överstiger ca 80 000 kronor. Vi kan sedan besluta att finansiera hela eller delar av projekt.

Kan jag ansöka igen om tidigare ansökan fått avslag?

Ja. Om er ansökan tidigare fått avslag kan det tyda på att andra projekt blivit prioriterade utifrån Charity Pots kriterier för bidrag. Kontrollera därför alltid våra riktlinjer innan ni skickar in er uppdaterade ansökan.

Kan jag ansöka om delfinansiering för ett projekt?

Ja. Ni kan ansöka om delfinansiering på upp till ca 80 000 kronor. Ett projekt som har en budget som överstiger maxbeloppet för Charity Pot donationen på ca 80 000 kronor kan söka bidrag för delar av budgeten. Om ni som organisation tar in andra finansiärer för de återstående nödvändiga medlen, kan ni bli ombedd att vänta tills dessa medel har säkrats. Vanligtvis prioriteras mindre projekt för donation.

Vem kan jag kontakta för att ställa en fråga?

Du kan kontakta administrations-teamet för Charity Pot på [email protected].

Uppfyller ni detta och delar du Lush värderingar? Då är ni mer än välkomna att ansöka om stöd från Charity Pot för att uppnå era visioner! Skicka ett mejl till [email protected] och berätta mer om ert arbete och för att få mallen för ansökan.

Audio player image

12:11