Lush etiska stadgar

Lush etiska stadgar

Lush etiska stadgar

Vår syn på etik

I Lushs We Believe-statement säger vi att ”Vi tror på glada människor som tillverkar glad tvål, att sätta våra ansikten på produkterna och att göra våra föräldrar stolta”.

Men i själva verket är det inte bara våra föräldrar som är stolta över vårt arbete, människorna som arbetar på Lush känner också stolthet över faktumet att de är med och bidrar till företagets prestationer och grundvärderingar. Vår egna stolthet över företaget och vårt individuella bidrag till Lush leder till en lojalitet som inte ofta ses i företag och ett förtroende från personal och kunder som är svåröverträffad.

Vi vet att många har väljer att arbeta på Lush på grund av våra värderingar. För många är Lush den plats som bäst representerar antingen deras personliga värderingar, deras prioriteringar eller deras världsbild; ett företag som strävar efter att göra bra affärer utan att exploatera människor, planeten eller djur. Vi är otrolig glada och stolta över att vara det företaget. Vårt mål har alltid varit att skapa ett varmt och välkomnande hem, en säker miljö där skillnader accepteras och främjas. Vi vill vara en tillflykt från fördomar, mobbning och marginalisering. Alla ska kunna hitta sin plats inom Lush och skapa en roll som har personligt värde och betydelse, samtidigt som de bidrar till helheten.

Oavsett position krävs det att vi alla arbetar tillsammans för framtiden, som vi alltid gjort, för att bygga på Lush grunder och utvecklas framåt i alla aspekter av kreativitet, handel, kundservice och affärsintegritet. Att hålla Lush levande, relevant och meningsfullt för sin plats och tid i världen, innebär att vi måste fortsätta att förnya och förändra samtidigt som vi håller fast vid våra värderingar och ser till att Lush förblir en plats som vi alla är stolta över att arbeta på och bidra till.

Det spelar ingen roll om du är en kund, anställd eller en aktieägare, vi förväntar oss alla att Lush ska innovera, anpassa sig och möta de utmaningar som en ständigt föränderlig värld ger oss – med en allmän förväntan om att standarder ska höjas snarare än sänkas.

Vi skyddar våra etiska principer tillsammans

Ett av de huvudsakliga syftena med Lush Employee Benefit Trust (EBT) är att skydda kärnvärdena som gör att vi kan upprätthålla våra etiska standarder. För detta syfte inrättar vi processer via EBT för att säkerställa att beslut som kan riskera att bryta mot, eller väsentligt påverka vår etiska praxis, inte fattas utan att vi först inhämtat åsikter från personalen. Detta gör det också möjligt för alla att bli grundligt informerade om problemen bakom större förändringar som föreslås så att meningsfulla bidrag kan ges och att företagsledningen kan fatta ett välgrundat beslut.

Det finns vissa värderingar eller principer som vi anser vara så centrala för vår filosofi att de inte bör ändras utan ordentligt övervägande och samråd. Om Lush styrelseledamöter anser att en sådan förändring är sannolik (och att det inte på något sätt skulle begränsa deras bestämmanderätt eller orsaka att någon av dem bryter mot sina skyldigheter som styrelseledamöter eller någon sekretessplikt att göra det) kommer de att be EBT-förvaltarna att inhämta synpunkter från anställda inom Lush-koncernen. På uppmaning av Lush kommer EBT-förvaltarna att fråga alla anställda inom koncernen, om de anser att de föreslagna ändringarna skulle innebära ett brott mot, eller en väsentlig förändring, av våra grundläggande etiska principer. Dessa grundläggande etiska principer är:

Djurförsök

Lush kommer aldrig att utföra eller beställa djurförsök. Dessutom väljer vi alltid att köpa ingredienser från leverantörer som inte testar på djur. Om det finns lagar och förordningar som gör det svårt eller omöjligt att skapa produkter som inte testats på djur, kommer vi utmana och kämpa för lagstiftning mot djurförsök på samtliga marknader.

Lush är ett vegetariskt företag

Endast vegetariska ingredienser används i våra produkter. Vi förbinder oss också att se till att det alltid finns veganalternativ i vårt sortiment.

Etisk skattepolicy

Vi åtar oss att betala korrekt skatt i tid i alla länder där Lush verkar. En kopia av vår nuvarande skriftliga skattepolicy finns på weare.lush.com.

Vi är ett företag som kämpar för det vi tror på

Lush arbetar aktivt med frågor som djurrätt, mänskliga rättigheter och miljöskydd. Alla Lush-licensierade marknader förväntas att minst en gång om året bedriva kampanjer om ett av sina kärnvärden via sina butiker och webbplatser.

Rättvisa löner för vår personal

Lush förbinder sig att överträffa regeringars miniminivå för personalens löner och villkor i alla länder där vi är verksamma. 

Alla är välkomna, alltid

Vårt statement ”Alla är välkomna, alltid” är vår vägledande princip om mångfald och inkludering för personal och kunder, där vi hoppas att alltid vara en plats där alla är välkomna. Lush strävar alltid efter att anställa och befordra personer baserat på förmågor, kompetens och potential utan fördomar eller diskriminering.

Vikten av öppenhet och externa revisioner

Lush genomför regelbundna granskningar av tredjepart för att säkerställa att vi följer vår policy mot djurförsök, våra etiska och miljömässiga rutiner. Vi genomför även regelbundna affärsrevisioner.

ETISKA PRINCIPER UNDER UTVECKLING

Det finns några kärnvärden utöver de som anges ovan, som är lika grundläggande för Lush etiska åskådning, men som kan definieras annorlunda med tiden och påverkas av nya tekniska framsteg, förändrade situationer i världen, nya uppfinningar och lösningar. Dessa kärnvärden har mål och riktlinjer som ändras emellanåt för att återspegla dessa framsteg och förändringar. 

En levande planet

Lush är en del av den naturliga världen, därför måste det vi gör ge tillbaka mer än vi tar – oavsett om det sker genom ingredienserna vi använder, sättet vi tillverkar och transporterar varor eller hur vi genererar energi.

Rättvis handel med våra leverantörer

Vi anser att rättvis handel är ett partnerskap baserat på dialog, öppenhet och respekt som strävar efter större rättvisa inom internationell handel. Vi engagerar oss för att stödja producenter, skapa medvetenhet och arbeta för förändringar av regler och praxis för konventionell internationell handel.

Se till att produktkvalitet, kärnvärden, kundens nöjdhet och vår vinst prioriteras lika

Lush tror på rätten att gå med vinst, men vid stora affärsbeslut och justeringar ska alla aspekter av Lush kärnvärden diskuteras och hållas i åtanke. En balanserad Lush-verksamhet försöker alltid gå med vinst samtidigt som kärnvärdena upprätthålls.

Färskt och handgjort

Vi strävar efter att ha ett innovativt, effektivt utbud av produkter som produceras för hand med färska ingredienser med ett slutmål att helt eliminera användningen av syntetiska konserveringsmedel.

Förpackningsfria produkter

Vårt mål att minimera användningen av förpackningar innebär att vi alltid strävar efter att uppfinna nya oförpackade produkter och ständigt utveckla vårt utbud.

Digital etik

Lush strävar alltid efter att uppträda etiskt när det gäller vår ständigt föränderliga digitala egendom. Vi anammar öppen källkodsteknik i allt vi designar, bygger och släpper. Vi delar vår forskning och kod i öppna forum. Vi förbinder oss att använda hårdvara med konfliktfritt material som ger en hög produktion men en låg energiförbrukning som drivs av förnybar grön energi över hela koncernen, där det är möjligt. Vi ser till att all Lushs personal- och kunddata är krypterad, säker och transparent. Våra kunder och medarbetare har rätt att veta vilken information vi har om dem.

Förnybar energi

Vårt tidigare beroende av fossila bränslen och kärnkraft för världens energibehov har orsakat problem. Vi ska söka och gynna framsteg inom nya energikällor och lösningar när de blir tillgängliga.

Återvunna material

Om vi inte kan göra allt förpackningsfritt, är nästa mål att se till att de produkter som behöver förpackning använder det bästa och mest innovativa materialet som finns tillgängligt med minimal påverkan, återvunnet eller återanvänt.

Miljöpolicyer

Lush strävar alltid efter att utmana oss själva när det gäller vår användning av världens resurser. Vi strävar efter att minska och minimera vår påverkan med policyer som möter behoven i en världssituation som ständigt förändras och utvecklas. Vi ska utmana och rikta oss in på områden som flygtransport, energianvändning, material till deponi, återvinningsgrad, föroreningar och avfall.

KOMMITTÉN FÖR ETISKA STADGAR

Sammankallande av kommittén för etiska stadgar

Om någon anställd inom Lush-koncernen i något land där Lush verkar tar upp sin oro över att några av kärnvärdena eller principerna i dessa etiska stadgar inte följs av något företag i Lush-koncernen, (såvida de inte med rimlighet anser att denna oro är ogrundad eller tillräckligt minimal för att inte utgöra ett brott mot stadgarna), ska EBT-förvaltarna sammankalla en kommitté (kommittén för etiska stadgar) för att avgöra om de åtgärder, föreslagna åtgärder eller den passivitet som är föremål för denna oro utgör en legitim risk för brott mot de etiska stadgarna.

Medlemmar i kommittén för etiska stadgar

Vid varje tillfälle som kommittén för etiska stadgar sammankallas kommer medlemmarna att bestå av två medarbetare från butik, två medarbetare från tillverkning och två kunder, alla slumpmässigt utvalda. Kommitténs ordförande, som inte har någon rösträtt, kommer att vara en av EBT-förvaltarna.

Tillhandahållande av information till kommittén

EBT-förvaltarna kommer så långt det är möjligt att förse kommittémedlemmarna med all information om det aktuella företaget inom Lush-koncernens verksamhet i förhållande till kärnvärdet i fråga som de rimligen kan behöva för att fatta beslutet.

Kommitténs beslut och åtgärder som ska vidtas

Kommittén kommer sedan att besluta med enkel majoritetsröstning om det aktuella företaget inom Lush-koncernen verkar i enlighet med de etiska stadgarna:

  • om kommittén beslutar att företaget verkar i enlighet med de etiska stadgarna, kommer inga ytterligare åtgärder att vidtas; men
  • om kommittén beslutar att det aktuella företaget bedriver sin verksamhet på ett sådant sätt att det utgör, eller sannolikt kommer att utgöra, ett brott mot de etiska stadgarna kommer EBT-förvaltarna att informera styrelsen för Lush Cosmetics Limited (eller annat företag som kan vara moderbolaget för Lush-koncernen vid den aktuella tidpunkten) (styrelsen) om överträdelsen eller den sannolika överträdelsen och styrelsen kommer, så långt det är rimligt möjligt, att ta hänsyn till kommitténs åsikter när man beslutar vilken åtgärd som ska vidtas som svar på överträdelsen eller den sannolika överträdelsen.

Meddelande till anställda

Om kommittén för etiska stadgar vid något tillfälle sammankallas, kommer EBT-förvaltarna att meddela alla anställda som är med på lönelistan för alla företag i Lush-koncernen vid den tidpunkten, om frågan som kommittén tillkallats för att överväga och beslutet som fattats av kommittén.

ÄNDRING AV LUSH ETISKA STADGAR

Vi inser att Lush koncernverksamheten och världen där den bedrivs kommer att utvecklas och förändras. Lush etiska stadgar kan ändras från tid till annan för att återspegla den utvecklingen, förutsatt att inget av de etiska kärnvärdena eller utvecklande etiska värdena som anges ovan, utan föregående samråd med anställda, tas bort, ignoreras eller ändras så att de upphör att följa eller stödja andan i de etiska stadgarna den dagen då EBT inrättades.

Hilary Jones      Simon Constantine        Jack Constantine          Karl Bygrave

8 februari 2018

* (och att det inte på något sätt skulle begränsa deras bestämmanderätt eller orsaka att någon av dem bryter mot sin plikt som styrelseledamot eller någon sekretessplikt att göra det)

Audio player image

12:11