Etická charta Lush

Etická charta Lush

Etická charta Lush

Etické hodnoty Lush

V Lush věříme, že spokojení lidé vyrábějí pozitivně laděné výrobky. Dáváme na ně své podobizny a jsme na ně pyšní.

Věříme, že lidé, kteří v Lush pracují, cítí hrdost a sounáležitost z podílení se na úspěších a základních hodnotách firmy. Tato hrdost a zapojení a zapálení jednotlivců vede k enormní loajalitě a tvrdé oddané práci, jaká se mnohdy nevidí.

Víme, že mnoho lidí přišlo pracovat do naší firmy právě kvůli našim hodnotám. Pro řadu z nich je Lush místem, které reprezentuje jejich osobní hodnoty, priority nebo pohled na svět, jakožto firma, která usiluje o poctivé podnikání bez vykořisťování lidí, zvířat nebo planety. Naše umění vytvářet vřelé přátelské prostředí, kde jsou všichni bez rozdílu vítáni, je možná jedna z našich nejsilnějších stránek. Vytváří rozmanitou skupinu lidí, ve které si každý nachází své místo, a kde každá role má svůj význam přispívající celku.

Bez ohledu na pozici – každý z nás je potřeba k naší společné práci na budování základů Lush, pohánění společnosti kupředu ve všech aspektech – kreativitě, obchodu, zákaznických službách i integrity firmy. Abychom udržovali Lush zářivým a smysluplným místem, musíme pokračovat v inovacích a pozitivních změnách, držet se přitom našich hodnot a starat se, aby Lush zůstal místem, ve kterém cítíme hrdost, že v něm můžeme pracovat a podílet se na něm.

Ať už zákazníci nebo akcionáři, všichni očekáváme, že Lush bude inovovat, přizpůsobovat se a čelit výzvám, které na nás vrhá neustále se měnící svět – a to vše s předpokladem, že naše standardy se budou ještě zvyšovat.

KONZULTACE KLÍČOVÝCH PRINCIPŮ SE ZAMĚSTNANCI

Jedním z nejzákladnějších principů Zaměstnaneckého fondu Lush (Lush Employee Benefit Trust – EBT) je ochrana našich základních hodnot a etických standardů. Prostřednictvím EBT chceme zajistit, že nebude učiněno žádné rozhodnutí, které by některé z nich mohlo narušit, aniž by byl brán v úvahu názor zaměstnanců Lush. Tento přístup také umožňuje, abychom byli všichni důkladně informováni o problémech, stojících za jakýmikoli významnými navrhovanými změnami, abychom mohli smysluplně přispět k tomuto rozhodnutí a vedení společnosti mohlo učinit informované rozhodnutí po zvážení všech našich názorů.

Máme určité hodnoty či zásady, které považujeme za jádro naší filozofie, a které by neměly být měněny bez řádného zvážení a konzultace. Pokud by se někdo ze ředitelů Lush domníval, že jakákoli změna klíčových hodnot je pravděpodobná (a nijak to nenaruší jejich povinnosti ředitelů nebo povinnost mlčenlivosti), požádají správce EBT (EBT Trusties, dále jen „správci EBT“), aby shromáždili názory zaměstnanců skupiny Lush Group, a budou se snažit tyto názory zohlednit při zvažování, jaké kroky v souvislosti s navrhovanou změnou podniknou. Pokud si to Lush vyžádá, správci EBT požádají všechny zaměstnance skupiny Lush Group ve všech zemích, kde společnost Lush podniká, o vyjádření, zda považují navrhované změny za porušení našich základních etických principů. Těmito základními etickými principy jsou:

Proti testování na zvířatech

Lush nikdy nebude provádět ani zadávat testy na zvířatech. Vždy budeme nakupovat ingredience od dodavatelů, kteří netestují na zvířatech. Jestliže existují zákony a předpisy, které ztěžují nebo znemožňují testování bez použití zvířat, budeme proti nim vždy protestovat a vždy budeme bojovat za prosazení legislativy bez krutosti na všech trzích.

Jsme vegetariánská společnost

Ve výrobcích budeme vždy používat pouze vegetariánské ingredience. Zavazujeme se také zajistit, aby v našem sortimentu vždy byly i veganské alternativy.

Zásada daňové morálky

Zavazujeme se platit včas správnou částku daně ve všech zemích, kde Lush působí. Kopie naší aktuální písemné daňové politiky je k dispozici na adrese weare.lush.com

Jsme aktivistická společnost

Lush aktivně vede kampaně v otázkách práv zvířat, lidských práv a ochrany životního prostředí. Od všech zemí s licencí Lush se očekává, že alespoň jednou ročně uskuteční prostřednictvím svých obchodů a webových stránek kampaň založenou na jedné ze základních hodnot.

Férové mzdy pro zaměstnance

Lush se zavazuje, že překročí minimální standardy mezd a podmínek stanovených vládou a ve všech zemích, ve kterých působí.

Všichni jsou u nás vždy vítáni

Prohlášení „Všichni jsou vždy vítáni“ je naší hlavní zásadou diverzity a začlenění pro zaměstnance a zákazníky, pro které chceme být vždy místem, které uvítá každého. Budeme se vždy snažit zaměstnávat a podporovat lidi na základě jejich schopností a potenciálu, bez předsudků nebo diskriminace jakéhokoli druhu.

Závazek k transparentnosti a externím auditům

Lush bude prostřednictvím třetích stran smluvně zajišťovat pravidelné audity své zásady netestování na zvířatech a svých etických a environmentálních praktik, stejně jako pravidelné obchodní audity.

VYVÍJEJÍCÍ SE ETICKÉ ZÁSADY

Kromě základních hodnot uvedených výše existují i další, které jsou pro etiku Lush stejně tak důležité, ale které jsou v průběhu času definovány odlišně a ovlivněny novými technologickými pokroky, odlišnými situacemi ve světě a nově dostupnými vynálezy a řešeními. Tyto základní hodnoty mají cíle a zásady, které se čas od času mění, aby odrážely tyto pokroky a změny.

Živá planeta

V Lush věříme, že jsme součástí přírody a máme na ni dopad – ať už prostřednictvím ingrediencí, které používáme, způsobu výroby a přepravy zboží nebo způsobu, jakým získáváme energii. A proto musíme vždy vracet více, než si vezmeme.

Fér obchody s našimi dodavateli

Věříme, že spravedlivý obchod je obchodní partnerství založené na dialogu, transparentnosti a respektu, které usiluje o větší spravedlnost v mezinárodním obchodu, aktivně se angažuje v podpoře producentů, zvyšování povědomí a v prosazování změny pravidel a praktik konvenčního mezinárodního obchodu.

Udržování kvality výrobku, základních hodnot, spokojenosti zákazníků a spravedlivého zisku

V Lush věříme v právo na zisk, ale při posuzování a úpravách hlavních obchodních strategií budou projednány a zohledněny všechny aspekty základních hodnot Lush. Vyvážený Lush byznys profituje se zachováním základních hodnot.

Čerstvost a ruční výroba

Naším cílem je mít nabídku inovativních, účinných a ručně vyráběných produktů z čerstvých surovin a postupně zcela vyloučit použití syntetických konzervačních látek.

Nahaté produkty

Náš cíl minimalizovat používání obalů znamená, že se vždy budeme snažit vymýšlet a zdokonalovat nahaté produkty.

Digitální etika

Lush se v neustále se vyvíjejícím digitálním světě bude vždy snažit chovat v souladu s etickým svědomím. Jsme otevření open-source technologiím ve všem, co navrhujeme, vytváříme a uvádíme. Náš výzkum a kód vracíme otevřeným komunitám. Zavazujeme se ve své společnosti používat komoditní hardware z bezkonfliktních materiálů, který má vysoký výkon, ale nízkou spotřebu energie poháněnou obnovitelnou zelenou energií, kde je to jen možné. Zajišťujeme, aby všechny údaje o zaměstnancích a údaje o zákaznících společnosti Lush byly šifrované, bezpečné a transparentní. Naši zákazníci a zaměstnanci mají právo vědět, jaké informace o nich máme.

Obnovitelná energie

Dosavadní spoléhání se na fosilní paliva a jadernou energii pro energetické potřeby světa způsobuje problémy. Budeme hledat a upřednostňovat pokroky v nových energetických zdrojích a řešeních, jakmile budou k dispozici.

Recyklované materiály

Pokud nemůžeme všechno vyrábět nahaté, pak je naším cílem zajistit, aby obaly výrobků, které je vyžadují, byly z nejlepších a nejinovativnějších materiálů, které jsou k dispozici a které mají minimální dopad, jsou recyklované nebo znovu použitelné.

Environmentální politika

Lush se bude vždy při všech způsobech využívání světových zdrojů snažit překonávat sám sebe. Naším cílem je snížit a minimalizovat náš dopad pomocí zásad, které odpovídají potřebám měnící se a neustále se vyvíjející situace ve světě. Postavíme se výzvám a zaměříme se na oblasti, jako je letecká doprava, spotřeba energie, materiály končící na skládce a míra recyklace, znečištění a produkce odpadu.

VÝBOR PRO ETICKOU CHARTU

Svolání výboru pro etickou chartu

Pokud kterýkoli zaměstnanec kterékoli společnosti Lush skupiny Lush Group v kterékoli zemi, kde společnost Lush působí, vyjádří obavu, že některá ze základních hodnot nebo zásad v této etické chartě není společností Lush Group dodržována, správci EBT svolají výbor (Výbor pro etickou chartu, the Ethical Charter Committee), který rozhodne, zda navrhované kroky nebo naopak nečinnost, které jsou předmětem dané obavy, představují legitimní riziko porušení Etické charty.

Členové Výboru pro etickou chartu

Při každém svolání Výboru pro etickou chartu budou členové náhodně vybráni a tvořeni dvěma zaměstnanci z týmů prodejen, dvěma zaměstnanci manufaktur a dvěma zákazníky. Předseda výboru, který nebude mít hlas, bude jedním ze správců EBT.

Poskytování informací výboru

Správci EBT členům Výboru poskytnou pokud možno všechny informace o aktivitách příslušné společnosti skupiny Lush Group ve vztahu k prošetřovanému porušení zásad. Členové Výboru mají nárok je za účelem informovaného rozhodnutí požadovat.

Rozhodnutí výboru a opatření, která mají být přijata

Výbor poté prostou většinou hlasů rozhodne, zda příslušná společnost Lush Group funguje v souladu s etickou chartou či nikoli:

  • Pokud Výbor rozhodne, že společnost funguje v souladu s etickou chartou, nebudou podniknuta žádná další opatření.
  • Ale pokud Výbor rozhodne, že příslušná společnost vykonává svou činnost takovým způsobem, že to je, nebo bude (nebo je pravděpodobné, že bude), v rozporu s Etickou chartou, budou správci EBT informovat nejvyšší vedení společnosti Lush Cosmetics Limited (nebo jiné společnosti, která může být v danou dobu mateřskou společností, dále jen „vedení“) o porušení nebo pravděpodobném porušení. Vedení pak, pokud to bude proveditelné, zohlední názory výboru při rozhodování o tom, jaké kroky přijmout v reakci na porušení nebo pravděpodobné porušení.

Oznámení zaměstnancům

Kdykoli je svolán Výbor pro etickou chartu, informují správci EBT všechny zaměstnance všech společností skupiny Lush Group o obavě, kvůli níž byl svolán, a o rozhodnutí Výboru.

ÚPRAVY ETICKÉ CHARTY LUSH

Uvědomujeme si, že podnikání společnosti Lush Group a svět, ve kterém tuto činnost vykonává, se bude vyvíjet a měnit. Etická charta Lush tak může být čas od času pozměněna, aby odrážela tento vývoj za předpokladu, že žádná z výše uvedených základních etických hodnot nebo vyvíjejících se etických hodnot nebude bez předchozí konzultace se zaměstnanci odstraněna, ignorována nebo upravena tak, aby přestala dodržovat nebo podporovat ducha této Etické charty v jejím znění ke dni vzniku EBT.

Hilary Jones, Simon Constantine, Jack Constantine, Karl Bygrave

8. února 2018

Audio player image

12:11