Lush Ethical Charter

Het Lush Ethical Charter

Het Lush Ethical Charter

De Lush-ethos

In ons ‘We Believe’-statement lees je dat “we geloven in blije mensen die blije producten maken, die hun gezicht met liefde op de producten laten zetten en die hun moeders graag trots maken”.

Dat geldt niet alleen voor de mama’s: onze werknemers zijn ook trots op alles waar Lush staat. Die trots en elke individuele bijdrage resulteert in een sterke werkethiek en loyaliteit die je niet vaak in bedrijven tegenkomt, plus een moeilijk te winnen vertrouwen van zowel werknemers als klanten.

We weten dat veel mensen hier komen werken vanwege onze waarden. Voor velen komt Lush dicht bij hun eigen kijk op de wereld, hun drijfveren en hun idealen: een bedrijf dat lekkere producten maakt en verkoopt, zonder daarbij dieren, milieu of mensen uit te buiten. Door de jaren heen is Lush een soort ecosysteem geworden van allerlei interessante mensen met uiteenlopende meningen. Onze grootste kracht is misschien wel dat we een omgeving bieden die voelt als een warm bad, veilig is en waar verschillen worden omarmd. Minderheden krijgen een veilige werkplek waar ze niet bang hoeven zijn voor vooroordelen, pesterijen of marginalisatie. Iedereen in deze diverse groep draagt een belangrijk steentje bij aan het grotere geheel.

Welke rol je ook hebt binnen Lush: we werken allemaal samen. Zo bouwen we met z’n allen aan de toekomst en zetten we ons gezamenlijk in voor creativiteit, onze producten, service en waarden. Door trouw te blijven aan die waarden houden we Lush bruisend en actueel. Zo blijft het een plek waar iedereen met trots zijn steentje aan bij wil dragen.

Of je nu klant bent of aandeelhouder: iedereen wil dat Lush blijft innoveren en zich blijft aanpassen aan de veranderende wereld om ons heen, waarbij Lush’ waarden niet worden verwaarloosd.

Inspraak in ethische waarden

Een van de belangrijkste doelen van de Lush Employee Benefit Trust (EBT) is het beschermen van de ethische waarden van ons bedrijf. Besluiten die mogelijk haaks staan op datgene waar Lush voor staat worden niet zomaar genomen. Toestemming van het Lush-personeel via de EBT is vereist. Dit zorgt ervoor dat werknemers zo veel mogelijk over eventuele voorgestelde wijzigingen te weten komen, zodat zij een onderbouwde mening kunnen vormen. Alle standpunten worden door de directie bekeken, waarna deze een weloverwogen beslissing kan nemen.

Bepaalde Lush-waarden zijn zo belangrijk voor ons dat ze niet zomaar en zonder overleg kunnen worden gewijzigd. Bij een mogelijke wijziging kan de directie de trustees van de EBT vragen de mening van de werknemers binnen de Lush Group te polsen. Iedereen die op de loonlijst van Lush staat, over de hele wereld, kan zijn of haar stem uitbrengen over de voorgestelde wijziging. Daarbij wordt rekening gehouden met onze belangrijkste kernwaarden:

Dierproeven

Lush zal nooit dierproeven uitvoeren of laten uitvoeren. We zullen onze ingrediënten altijd inkopen bij leveranciers die niet op dieren testen. In sommige landen waar dierproeven bij wet verplicht zijn, zullen we vechten voor diervriendelijke wetgeving in alle markten.

Lush is een vegetarisch bedrijf

We gebruiken in onze producten alleen maar vegetarische ingrediënten. Daarnaast zetten we ons ook in voor zo veel mogelijk vegan opties in ons assortiment.

Fiscaal beleid

We leggen ons erop toe dat we alle belastingen in de landen waar Lush actief is, volledig en op tijd betalen.

Lush is een campagnevoerend bedrijf

Lush voert actief campagnes over kwesties als dierenrechten, mensenrechten en milieubescherming. Van alle landen waar Lush zit, wordt verwacht dat ze minstens één keer per jaar campagne voeren passend bij onze waarden, via hun winkels en website.

Eerlijke lonen voor werknemers

Lush zet zich in elk land waar het bedrijf actief is in voor een hoger salaris dan het minimumloon en voor betere arbeidsvoorwaarden.

Gelijke kansen en divers personeel

Ons leidend motto is: ‘All are welcome, always.’ We zetten mensen in en geven hen promoties op basis van hun vaardigheden en hun prestaties, waarbij vooroordelen en discriminatie op welke manier dan ook uit de weg worden gegaan.

Transparantie en controle

Externe partijen zullen Lush regelmatig controleren op het dierproevenbeleid, de ethische en milieupraktijken en de bedrijfsvoering.

Evoluerende ethische waarden

Naast de ethische waarden hierboven zijn er nog een aantal waarden die heel belangrijk voor ons zijn. Deze zijn echter met de tijd aangepast vanwege technologische ontwikkelingen, veranderingen in de wereld en nieuwe oplossingen. Deze evoluerende waarden zullen van tijd tot tijd worden gewijzigd om deze veranderingen te weerspiegelen. Dit zijn:

Een levende planeet

We geloven dat we deel uitmaken van een natuurlijke wereld. Alles heeft een impact: de ingrediënten die we gebruiken, de manier waarop we onze producten maken en transporteren of de manier waarop we aan energie komen. Daarom vinden we dat we meer moeten teruggeven dan nodig is.

Eerlijk zakendoen met onze leveranciers

Lush vindt dat eerlijke handel een wederzijdse relatie is, gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. Samen strijden we voor meer gelijkheid in de internationale handel, steunen we producenten en voeren we campagne voor veranderingen.

Productkwaliteit, kernwaarden, klanttevredenheid en winst zijn van even groot belang

Lush gelooft in het recht om winst te maken, maar bij het nemen van zakelijke besluiten zal altijd eerst naar de kernwaarden van Lush worden gekeken. Een gezond Lush-bedrijf zoekt telkens naar mogelijkheden om winst te maken met de ethische waarden in het achterhoofd.

Vers en handgemaakt

We willen een assortiment met innovatieve, handgemaakte producten van een hoge kwaliteit. Ons uiteindelijke doel is geen synthetische conserveermiddelen meer te gebruiken.

Naakte producten

We streven ernaar zo weinig mogelijk verpakking te gebruiken. Daarom zijn we altijd bezig met het bedenken en perfectioneren van naakte producten.

Digitale ethiek

Lush zal zijn ethische waarden binnen de snel veranderende, digitale wereld altijd uitdragen. We omarmen opensource-technologieën bij alles wat we ontwerpen, maken en vrijgeven. We geven ons onderzoek en onze regels aan open gemeenschappen. We leggen ons erop toe alleen maar hardware gemaakt van materialen uit conflictvrije gebieden te gebruiken. Hardware met een hoog rendement en een laag energieverbruik, gevoed met hernieuwbare, groene energie. Daarnaast zorgen we dat alle gegevens van onze medewerkers en klanten zijn beveiligd. We zijn transparant over onze data: klanten en medewerkers hebben het recht te weten welke informatie we over hen hebben.

Hernieuwbare energie

De afhankelijkheid van fossiele en nucleaire brandstoffen heeft voor allerlei problemen gezorgd. Lush zoekt en geeft voorrang aan vooruitgang rondom nieuwe energiebronnen en oplossingen.

Gerecyclede materialen

We kunnen niet alles verpakkingsvrij maken. Ons doel is daarom de niet-naakte producten te verpakken in de beste en meest innovatieve, gerecyclede materialen.

Milieubeleid

Lush probeert zich altijd uit te dagen wat betreft het gebruik van hulpbronnen over de hele wereld. We willen onze impact op de omgeving zo klein mogelijk maken. Ons beleid moet voldoen aan de behoeften van een wereld die telkens in ontwikkeling is. Daarom blijven we ons richten op luchttransport, energieverbruik, recycling en vervuiling.

Het Ethical Charter Committee

Bijeenroepen van het Ethical Charter Committee

Als een medewerker binnen de Lush Group zich zorgen maakt over het naleven van een van de kernwaarden uit het Ethical Charter, in welk land dan ook, zullen de EBT-trustees het Ethical Charter Committee bijeenroepen om de zaak te bekijken, tenzij de zorgen ongefundeerd of minimaal worden bevonden. De commissie beoordeelt of bepaalde acties, voorgestelde acties of gebrek aan acties in strijd zijn met het Ethical Charter.

Leden van het Ethical Charter Committee

Het Ethical Charter Committee bestaat bij elke oproep telkens uit nieuwe leden: twee leden van het winkelpersoneel, twee werknemers uit de fabriek en twee Lush-klanten, allemaal willekeurig uitgekozen. De voorzitter is een van de EBT-trustees en heeft geen stem.

Verstrekking van informatie aan de commissie

De EBT-trustees zullen de commissie zo veel mogelijk informatie geven over de activiteiten binnen de desbetreffende Lush Group-onderneming. Daarbij wordt gelet op de kernwaarde die ter sprake is gekomen, zodat de commissie een weloverwogen besluit kan nemen.

Besluit van de commissie en te nemen maatregelen

Bij een simpele meerderheid besluit de commissie of de desbetreffende Lush Group-onderneming al dan niet vasthoudt aan het Ethical Charter:

  • als de commissie beslist dat de onderneming handelt in de geest van het Ethical Charter, zullen er geen verdere acties worden ondernomen; maar
  • als de commissie beslist dat acties van de onderneming in strijd zijn met het Ethical Charter, of zullen zijn, zal het Ethical Charter Committee de Board of Directors van Lush Ltd. informeren. Deze zal naar de bezwaren van de commissie bekijken en besluiten of er actie op moet worden ondernomen.

Kennisgeving aan werknemers

Wanneer het Ethical Charter Committee bijeen wordt geroepen, zullen de EBT-trustees alle werknemers die op dat moment op de loonlijst binnen de Lush Group staan op de hoogte stellen.

Wijziging van het Ethical Charter

We erkennen dat de activiteiten van de Lush Group en de wereld waarin Lush actief is, zullen evolueren en veranderen. Het Lush Ethical Charter kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, op voorwaarde dat geen van de eerder genoemde kernwaarden en evoluerende waarden werknemers – zoals vastgesteld op de datum van oprichting van de EBT – buiten beschouwing worden gelaten of gewijzigd, zonder voorafgaand overleg met de werknemers.

Hilary Jones      Simon Constantine        Jack Constantine          Karl Bygrave

8 februari 2018

*(en het zou op geen enkele manier hun vertrouwelijkheid in de weg staan of ertoe leiden dat het in strijd is met hun taken als bestuurder of elke vorm van geheimhoudingsplicht om deze uit te kunnen voeren)

Audio player image

12:11