artwork nederland wordt beter keti koti

Lush Nederland voegt Keti Koti toe als officiële feestdag

artwork nederland wordt beter keti koti

Vanaf 1 juli 2021

We sluiten ons hiermee aan bij de oproep van Nederland Wordt Beter om van 1 juli officieel een nationale vrije dag te maken. We spraken ons eerder uit voor een inclusief Sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet, maar nemen nu ook Keti Koti mee als officiële feest-/ herdenkingsdag voor al onze werknemers.

We zien dit als een stap richting wat volgens ons de norm zou moeten zijn. We vinden dat antiracisme en het toewerken naar meer gelijkwaardigheid een gedeelde verantwoordelijkheid is en we erkennen dat ook wij nog niet zijn waar we zouden willen zijn.

Dit betekent dat voor deze dag dezelfde voorwaarden gelden als voor andere nationale feestdagen, en dat werknemers die op deze dag werken dubbel worden uitbetaald. Op deze manier hopen we ook intern meer bewustzijn te creëren, onze werknemers de gelegenheid te geven deze dag te vieren en stil te kunnen staan bij dit deel van onze geschiedenis.

Over Keti Koti Keti Koti, een Surinaams begrip, betekent ‘Verbroken Ketenen’. Het symboliseert de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 in de voormalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. Hiermee schafte Nederland, als een van de laatste landen ter wereld, slavernij af. Tot slaaf gemaakte mensen moesten echter desondanks nog 10 jaar doorwerken. Het duurde dus nog tot 1873 voordat er echt een einde kwam aan slavernij.

Het slavernijverleden van Nederland is lang verzwegen, terwijl het institutioneel racisme dat hieruit voortkomt zwarte Nederlanders nog steeds systematisch benadeelt. Duizenden demonstranten hielden vorig jaar Black Lives Matter-borden omhoog omdat racisme ook ónze samenleving ontwricht. Wij vinden het belangrijk dat wij dit deel van onze geschiedenis erkennen en begrijpen, om de wereld waar we nu in leven beter te begrijpen.

Maak 1 juli tot nationale vrije dag In Nederland is 1 juli een nationale herdenking, maar niet net als in Suriname een nationale vrije dag. Wij vinden dat 1 juli wel een nationale vrije dag zou moeten zijn, om als samenleving te herdenken en te vieren, om naar lessen uit het verleden en een gedeelde toekomst te kijken. Maar ook om verantwoording af te leggen voor ons slavernijverleden en te laten zien dat er geen ruimte is voor racisme en kansenongelijkheid.

Onderteken de petitie vóór 1 juli én deel de petitie met je familie, vrienden, collega’s en netwerk! Samen kunnen we ervoor zorgen dat Nederland het slavernijverleden volledig erkent. Petitie: https://www.nederlandwordtbeter.nl/1juli/

Wil je meer weten over Keti Koti? Hier vind je een aantal bronnen die je meer informatie geven:

Bekijk: NCRV Video over Keti Koti Bekijk: Tropenmuseum Video over Keti Koti Bezoek: Digitaal Keti Koti Festival in juli van het Tropenmuseum Lees: Waarom Keti Koti een feestdag van iedereen is Bekijk: NPO Kennis over Keti Koti

artwork nederland wordt beter keti koti

Lush Netherlands adds Keti Koti to its official holidays

artwork nederland wordt beter keti koti

From July 1st 2021

By doing this we support the call from Nederland Wordt Beter to make July 1st into a national holiday. We previously spoke out about creating an inclusive Sinterklaas celebration without Black Pete, now we also take a stand adding Keti Koti as an official holiday for our staff members.

We consider this a step towards what we think should be the norm. We believe that anti-racism and working towards greater equality are shared responsibilities, but also recognise that we are not yet where we would like to be.

This means that the same terms will apply to this day as any other national holiday, and staff who work on this day will be paid double. This way, we hope to create more awareness internally, to give our employees the opportunity to celebrate this day and to reflect on this part of our history.

About Keti Koti Keti Koti, a Surinamese term, means ‘Broken Chains’. It symbolises the abolition of slavery on July 1st, 1863 in the former Dutch colonies of Suriname and the Dutch Antilles. On this day, the Netherlands abolished slavery, as one of the last countries in the world. However, people who were enslaved still had to work 10 more years. It wasn’t until 1873 before slavery actually came to an end.

The history of Dutch slavery has long been hushed up, while the institutional racism resulting from it still systematically disadvantages black people in the Netherlands. Thousands of protestors have raised their Black Lives Matter signs because racism also disrupts our society. We believe it is important to recognise and understand this part of our history, to be able to better understand the world in which we live in today.

Make July 1st a national holiday In the Netherlands, July 1st is a national remembrance day but unlike Suriname it is not a national holiday. We feel July 1st should be a national holiday, to be able to reflect and celebrate as a society, to learn from the past and look forward to a shared future. But also to take accountability for our history in slavery and to show that there is no room for racism and inequality.

Sign the petition before July 1st and share it with your family, friends, colleagues and network! Together we can ensure the Netherlands fully recognises its slavery history. Petition: https://www.nederlandwordtbeter.nl/1juli/

Want to find out more about Keti Koti? Here are some resources (most of it is in Dutch) to give you more information:

Watch: NCRV Video about Keti Koti Watch: Tropenmuseum Video about Keti Koti Visit: Digital Keti Koti Festival in July by the Tropenmuseum Read: Waarom Keti Koti een feestdag van iedereen is View: NPO Kennis over Keti Koti

Audio player image

12:11