Bring It Back-voorwaarden

Voorwaarden Lush Bring It Back-regeling

Lush-beleid

Het concept van onze nieuwe Bring It Back-regeling is heel simpel: wanneer je Lush-product op is, houd je meer over dan een leeg potje – het is wat waard! Voor elk geschikt item ontvang je namelijk 50 cent korting op je aankopen.

Bring It Back

***ENGLISH BELOW***

Op deze regeling zijn onderstaande voorwaarden van toepassing:

1. De volgende Lush-verpakkingen doen mee aan de Bring It Back-regeling:

 • PET transparante plastic flesjes (met dop);
 • PP transparante en zwarte potten (met deksel);
 • PP make-upverpakkingen;
 • HDPE-flesjes (met spraykop)
 • Testerpotjes.

Hierna genoemd: “geschikte verpakkingen”.

2. De volgende items doen niet mee aan de regeling en vallen niet onder geschikte verpakkingen:

 • Elke niet-Lush-verpakking, van welk materiaal dan ook;
 • Lush-verpakkingen die niet van plastic zijn (bijvoorbeeld glazen potten of aluminium blikjes – gebruik deze items opnieuw of recycle bij jou in de buurt).

3. De regeling is alleen van toepassing op geschikte verpakkingen gekocht bij een Lush-winkel of via de officiële Lush-webwinkel. Lush-winkelmedewerkers zullen naar eigen inzicht bepalen of een verpakking onder de regeling valt.

4. Geschikte verpakkingen dienen leeg en schoon zijn voor je ze bij een Lush-winkel kunt inleveren.

5. Heb je lege, schone verpakkingen bij je? Neem ze mee naar je lokale Lush-winkel en lever ze bij de kassa in tijdens het afrekenen. Je kunt zo veel geschikte verpakkingen terugbrengen als je wilt en wij doen de rest.

6. Deze regeling geldt alleen in fysieke Lush-winkels. Er is op dit moment geen soortgelijke regeling voor de online Lush-winkel.

7. Voor elke geschikte verpakking krijg je 50 cent korting op het totaalbedrag van je aankopen, met uitzondering van de testerpotjes. Voor deze potjes geldt namelijk een korting van 5 cent per testerpotje.

8. De volgende producten doen niet mee aan de regeling, hierdoor is de kassakorting op deze producten niet van toepassing:

 • Lush Charity Pot;
 • Campagneproducten waarvan de opbrengsten naar goede doelen of non-profit organisaties gaan;
 • ‘Swag’-items zoals Lush-kleding, -canvastassen en -make-uptasjes;
 • Knot wraps;
 • Bepaalde gift boxes;
 • Sale-items;
 • Papieren Lush-tasjes;
 • Make-upkwasten.

9. Je ontvangt de kassakorting alleen tegelijkertijd met je aankopen. Er wordt geen krediet aangeboden voor toekomstige aankopen.

10. Als de waarde van de teruggebrachte lege verpakkingen hoger is dan de waarde van de aankoop, krijg je het resterende bedrag niet uitbetaald noch wordt er een toekomstig krediet gegeven.

11. Bij het inleveren van lege verpakkingen kun je kiezen voor de hierboven genoemde Bring It Back- of de reeds bestaande Five for a Fresh Mask-regeling. Bij de laatste lever je vijf lege verpakkingen in voor een gratis, vers gezichtsmasker. Het is niet mogelijk bij een aankoop voor beide regelingen te kiezen. Lees hier meer over het inleveren van vijf lege verpakkingen voor een gratis, vers gezichtsmasker.

12. De regeling is in 2021 van kracht en wordt na beoordeling en overige communicatie eventueel voortgezet.

13. De regeling van Lush Nederland B.V. is op het moment van schrijven alleen van toepassing op de winkels in Nederland.

14. Lush behoudt zich het recht voor deze regeling op elk moment in te trekken of aan te passen, met een opzegtermijn van één maand. Dit zal op deze pagina worden vermeld.

Bring It Back-voorwaarden

Lush Bring It Back – Terms and conditions

Lush Policy

The concept of our new Bring It Back scheme is very simple: when your Lush product runs out, you‘re left with more than an empty jar – it’s worth something! For each suitable item you will receive a 50 cent discount on your purchases.

Bring It Back

The following conditions apply to this scheme:

1. The following Lush packs participate in the Bring It Back scheme:

 • PET transparent plastic bottles (with cap),
 • PP transparent and black jars (with lid),
 • PP makeup packaging,
 • HDPE bottles (with spray head),
 • Tester jars.

Hereinafter referred to as: “suitable packaging”.

2. The following items do not participate in the scheme and are not covered by suitable packaging:

 • Any non-Lush packaging, of any material;
 • Lush containers that are not plastic (e.g. glass jars or aluminum cans – reuse or recycle these items near you).

3. The scheme only applies to suitable packaging purchased from a Lush store or through the official Lush web store. Lush store employees will determine at their own discretion whether a package is covered by the scheme.

4. Suitable packaging must be empty and clean before returning to a Lush store.

5. Do you have empty, clean packaging with you? Take them to your local Lush store and hand them in at the checkout during checkout. You can return as much suitable packaging as you want and we will do the rest.

6. This arrangement only applies in physical Lush stores. There is currently no similar arrangement for the online Lush store.

7. For each suitable packaging you will receive a 50 cent discount on the total amount of your purchases, with an exception for the tester jars. For each tester jar you will receive a 5 cent discount per jar.

8. The following products do not participate in the scheme, so the cashier discount does not apply to these products:

 • Lush Charity Pot;
 • Campaign products whose proceeds go to charities or non-profit organisations;
 • ‘Swag’ items such as Lush clothing, canvas bags and make-up bags;
 • Knot wraps;
 • Certain gift boxes;
 • Sale items;
 • Paper Lush Bags;
 • Makeup brushes.

9. You will only receive the checkout discount at the same time as your purchases. No credit is offered for future purchases.

10. If the value of the returned empty packs exceeds the value of the purchase, you will not be paid the remaining amount nor will any future credit be given.

11. Lush employees who make use of the scheme will receive a €0.25 staff discount on their purchase per item returned. The other conditions remain the same.

12. When returning empty packaging, you can opt for the Bring It Back scheme mentioned above or the existing Five for a Fresh Mask scheme. At the latter, you hand in five empty packs for a free, fresh face mask. It is not possible to opt for both schemes when making a purchase. Learn more about handing in five empty packs for a free, fresh face mask here.

13. The scheme will come into effect in 2021 and may be continued after assessment and other communication.

14. The scheme of Lush Nederland B.V. only applies to stores in the Netherlands at the time of writing.

15. Lush reserves the right to withdraw or amend this arrangement at any time with one month’s notice. This will be stated on this page.

Audio player image

12:11